Dikdörtgen kanal fanları

Dikdörtgen kanal fanları

Duct fans with rectangular or square connection for supply and exhaust air.

Air volumes from 140-3350 l/s (504-12060 m3/h)


Dikdörtgen kanal fanları

KE

KE

Dikdörtgen kanal fanları. Öne eğik kanatlı ve 1 faz

936 - 2916 m³/h

KT

KT

Dikdörtgen kanal fanları. Öne eğik kanatlı ve 3 faz

1332 - 8892 m³/h

RS

RS

Dikdörtgen kanal fanları. Geriye eğik kanatlı ve 3 faz

504 - 12096 m³/h

RSI

RSI

İzolasyonlu dikdörtgen kanal fanları. Geriye eğik kanatlı, 1 ve 3 faz

3312 - 12060 m³/h